โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ”
(Workshops for Abstract Writing in English)

วิทยากรโดย – Mr.Reggie Dalman Hinoguin (วิทยากรผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ)

(ครั้งที่ 26) วันที่ 18 กรกฎาคม 2567  
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม TA110 อาคารมหาธรรมราชา บัณฑิตวิทยาลัย ม.นเรศวร
จำกัด 15 ที่นั่ง/ครั้ง
***เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุด กรุณาเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาด้วย เช่น หัวข้อการศึกษา วัตถุประสงค์ ระเบียบวิธีวิจัย และผลการศึกษา (หากมี)

                                                                     –สมัครคลิกที่นี่–

 

โครงการ – การทำการตลาดดิจิทัลผ่าน Line Official Account (LINE OA)

วิทยากรโดย – ผศ.ดร.ดาลิน อาภัสระวิโรจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ม.นเรศวร 

(ครั้งที่ 5) วันที่ 19 กรกฎาคม 2567
(On-site) จำกัด 15 ที่นั่ง/ครั้ง
** ผู้ที่สมัครเข้าอบรม กรุณาเตรียม Notebook มาด้วย **
ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม TA110 ชั้น 1 อาคารมหาธรรมราชา โซน A
บัณฑิตวิทยาลัย ม.นเรศวร 
                                                     –สมัครคลิกที่นี่–     

โครงการ – การเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ

วิทยากรโดย – Mr.Reggie Dalman Hinoguin (วิทยากรผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ)

(On-site) ระหว่างวันที่ 19 ต.ค. 66 – 19 ธ.ค. 67  
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม TA110 อาคารมหาธรรมราชา
บัณฑิตวิทยาลัย ม.นเรศวร
จำกัด 15 ที่นั่ง/ครั้ง

  – (ครั้งที่ 15) วันที่ 19 ตุลาคม 2566                 

  – (ครั้งที่ 16) วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566        

  – (ครั้งที่ 17) วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566     

  – (ครั้งที่ 18) วันที่ 14 ธันวาคม 2566              

  – (ครั้งที่ 19) วันที่ 11 มกราคม 2567                       

  – (ครั้งที่ 20) วันที่ 25 มกราคม 2567             

  – (ครั้งที่ 21) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567            

  – (ครั้งที่ 22) วันที่ 7 มีนาคม 2567                  

  – (ครั้งที่ 23) วันที่ 16 พฤษภาคม 2567        

  – (ครั้งที่ 24) วันที่ 6 มิถุนายน 2567               

  – (ครั้งที่ 25) วันที่ 4 กรกฎาคม 2567              

  – (ครั้งที่ 26) วันที่ 18 กรกฎาคม 2567          

  – (ครั้งที่ 27) วันที่ 1 สิงหาคม 2567             

  – (ครั้งที่ 28) วันที่ 22 สิงหาคม 2567                 

  – (ครั้งที่ 29) วันที่ 12 กันยายน 2567              

 – (ครั้งที่ 30) วันที่ 7 พฤศจิกายน 2567      

  – (ครั้งที่ 31) วันที่ 21 พฤศจิกายน 2567     

  – (ครั้งที่ 32) วันที่ 19 ธันวาคม 2567            

โครงการ – การทำการตลาดดิจิทัลผ่าน Line Official Account (LINE OA)

วิทยากรโดย – ผศ.ดร.ดาลิน อาภัสระวิโรจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ม.นเรศวร 

(On-site) จำกัด 15 ที่นั่ง/ครั้ง
** ผู้ที่สมัครเข้าอบรม กรุณาเตรียม Notebook มาด้วย **
ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม TA110 ชั้น 1 อาคารมหาธรรมราชา โซน A
บัณฑิตวิทยาลัย ม.นเรศวร 

  – (ครั้งที่ 1) วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566               
 – (ครั้งที่ 2) วันที่ 10 มกราคม 2567             
 – (ครั้งที่ 3) วันที่ 15 มีนาคม 2567                    
 – (ครั้งที่ 4) วันที่ 17 พฤษภาคม 2567                 
 – (ครั้งที่ 5) วันที่ 19 กรกฎาคม 2567                 
 – (ครั้งที่ 6) วันที่ 6 กันยายน 2567